Privacybeleid

Per: 13.02.2022

We zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van ons. Het gebruik van de internetpagina’s van ons is mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming op ons van toepassing. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Bij op internet gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen in principe beveiligingslacunes optreden, waardoor absolute bescherming mogelijk niet wordt gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve manieren aan ons over te dragen, bijvoorbeeld per telefoon.

definities

De gegevensbeschermingsverklaring ons is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, lichten we eerst de gebruikte terminologie toe.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

  Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of van de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.

 • h) Verwerker:

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of een andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek in overeenstemming met het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties is in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

 • j) Derde partij

  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en personen die onder direct gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .

Naam en adres van de controller

Verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

 

Martin Hulsemann

Robert-Bosch-Str. 14

64293 Darmstadt

Duitsland

 

 

E-mailadres: 

 


Koekjes

De internetpagina’s van ons gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kunnen we de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webshop. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van ons verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn (1) de browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen , en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseren we anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens aan de controller worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die persoonsgegevens ook gebruikt voor een intern doel dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook het IP-adres – toegewezen door de internetserviceprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene – datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, opsporing van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot het doorgeven van de gegevens, of als de doorgifte het doel heeft van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige opgave van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of aanwijzing van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

Contactmogelijkheid via de website

De website bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact opnemen met de betrokkene. Er vindt geen overdracht van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

Reactiefunctie in de blog op de website

We bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een webgebaseerd, publiek toegankelijk portaal waar een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over de door de betrokkene gekozen (pseudoniem) gebruiker . Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een bepaalde opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat hij bij een inbreuk kan vrijspreken. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden,

Gravatar

Voor commentaar wordt gebruik gemaakt van de Gravatar service van Automatic. Gravatar komt overeen met je e-mailadres en kaarten – als je bent geregistreerd – je avatarafbeelding naast de opmerking. Als u niet geregistreerd bent, wordt er geen afbeelding weergegeven. Opgemerkt moet worden dat alle geregistreerde WordPress-gebruikers automatisch worden geregistreerd bij Gravatar. Details van Gravatar:  https://en.gravatar.com

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor het leveren van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten evenals technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van deze online dienst.

Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze online dienst op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige levering van deze online dienst in overeenstemming met art. 6 Par. 1 verlicht. f DSGVO iVm Art. 28 DSGVO (sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen).

Routine wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit wordt toegestaan ​​door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke is onderworpen naar.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht van toegang

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te allen tijde gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betreffende categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  • het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld de rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op gegevenswissing (Recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende gronden geldt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG, of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van door ons opgeslagen persoonlijke gegevens wil verzoeken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. Een medewerker van ons zal er onverwijld voor zorgen dat het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van alle links naar, of kopieën of replicatie van, die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van ons zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar heeft de betrokkene nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van ons regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of op een contract op grond van punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is verleend.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten verzenden, indien technisch haalbaar en wanneer dit niet nadelige gevolgen hebben voor de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, op grond van punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

  Als we persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door ons voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 ) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van ons. Bovendien is het de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar te gebruiken met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem of haar teweegbrengt, of hem of haar op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan ​​op grond van het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen vast te stellen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te vrijwaren, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zullen wij passende maatregelen nemen om de de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

  Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van ons.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Kunst. 6(1) verlicht. a AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6(1) verlicht. c AVG.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) verlicht. d AVG.
Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

De gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren in het voordeel van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

Periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van die termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens gegevens.

Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Algemene cookies

Cookies van WordPress

NAAMDOELGELDIGHEID
wordpress_test_cookieDeze cookie bepaalt of het gebruik van cookies is uitgeschakeld in de browser. Duur van opslag: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd bij het sluiten van uw internetbrowser).Sessie
PHPSESSIDDeze cookie slaat uw huidige sessie op met betrekking tot PHP-applicaties, zodat alle functies van deze website op basis van de PHP-programmeertaal volledig worden weergegeven. Duur van opslag: Tot het einde van de browsersessie (wordt verwijderd bij het sluiten van uw internetbrowser).Sessie
wordpress_akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress.1 jaar
wordpress_logged_in_akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers.Sessie
wp-instellingen-akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers.Sessie
wp-instellingen-tijd-akm_mobileDeze cookies worden alleen gebruikt voor het beheergedeelte van WordPress en zijn niet van toepassing op andere sitebezoekers.Sessie
wegWordt gebruikt voor A/B-testen van nieuwe features.Sessie
akm_mobileslaat op als de bezoeker de mobiele versie van een website wil zien.1 dag


Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van verschillende diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het gebruik van deze afzonderlijke diensten wordt hieronder in meer detail beschreven.

Ons gebruik van de volgende diensten en de bijbehorende verzameling van persoonlijke gegevens (met name IP-adressen) is over het algemeen gebaseerd op ons legitieme belang bij het analyseren, verbeteren en aantrekkelijk maken van onze website-inhoud, evenals op ons legitieme belang bij het afstemmen van advertenties op uw behoeften (Artikel 6 (1) f AVG).

Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie ook 3.1 “Cookies”). Cookies worden op uw computer opgeslagen en stellen Google in staat te analyseren hoe u deze website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

IP-anonimisering

We hebben IP-anonimisering op onze website geactiveerd. Dit betekent dat Google uw IP-adres zal verkorten voordat het naar de VS wordt verzonden, op voorwaarde dat het IP-adres afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. De exploitant van deze website contracteert Google om deze informatie te gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat tijdens het Google Analytics-proces door uw browser wordt verzonden, is niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard.

Uw recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens

U kunt de opslag van cookies blokkeren door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen; Houd er echter rekening mee dat u in dergelijke gevallen mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies die beschikbaar zijn op deze website. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:   https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=nl .

Meer informatie over hoe Google Analytics met uw gegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google:   https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

De verwerking van gegevens namens ons

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten voor ons gebruik van Google Analytics en voldoen volledig aan de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van deze dienst.

Verzameling van demografische gegevens door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie Demografie van Google Analytics. Met deze functie kunnen rapporten worden gemaakt die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van deze site. Deze gegevens worden verzameld uit gepersonaliseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan specifieke personen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen, of u kunt de algemene verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden door de hierboven beschreven stappen te volgen.

Cookies van Google Analytics

NAAMDOELGELDIGHEID
_gaDifferentiatie van websitebezoekers.twee uur
_gidDifferentiatie van websitebezoekers.24 uur
_gat_gtag_UA_Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. Als Google Analytics wordt geleverd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_.1 minuut

Google Maps

We gebruiken Google Maps van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) op onze website.

Door gebruik te maken van de functies van deze kaart, worden gegevens naar Google verzonden. Welke gegevens Google verzamelt en hoe zij deze informatie gebruikt, vindt u op  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  .

Cookies van Google Maps

CGICUGebruikt door Google om gebruikersinstellingen en informatie op te slaan wanneer pagina’s met Google Maps erop worden weergegeven.6 maanden

NAAMDOELGELDIGHEID
NIETCookie voor analyse van websitestatistieken door Google.1 jaar
TOESTEMMINGCookie voor analyse van websitestatistieken door Google.2 jaar
HSID, SIDBevat versleutelde invoer van uw Google-account en de laatste inlogtijd ter bescherming tegen aanvallen en gegevensdiefstal van formulierinvoer.2 jaar
SSIDGoogle-Cookies zonder verdere specificatie.2 jaar
SAPISIDGoogle-Cookies zonder verdere specificatie.2 jaar
SIDCCGoogle-Cookies zonder verdere specificatie.2 jaar
OTZGoogle-Cookies zonder verdere specificatie.2 jaar
APISIDGoogle-Cookies zonder verdere specificatie.2 jaar
1P_JARCookie voor analyse van websitestatistieken door Google.1 jaar
SEARCH_SAMESITESameSite voorkomt dat de browser deze cookie samen met cross-site-verzoeken verzendt. Het belangrijkste doel is om het risico op informatielekken tussen herkomstlanden te verkleinen. Het biedt ook enige bescherming tegen cross-site request vervalsingsaanvallen.6 maanden
uwGebruikt door Google om gebruikersinstellingen en informatie op te slaan wanneer pagina’s met Google Maps erop worden weergegeven.sessie